Ułatwienia dostępu

Baltima

Aktualności:

Projekt

Tytuł projektu:

Przedszkole Artystyczne BALTIMA

Okres realizacji projektu: od 2018-06-01 do: 2019-08-31Dofinansowanie projektu z UE: 629 167,88 złNumer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionieNumer i nazwa Działania: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnejNazwa beneficjenta: Edukacja Artystyczna BALTIMACelem głównym projektu jest zwiększenie o 50 liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie miasta Dębica, zwiększenie szans edukacyjnych 50 dzieci (24 dziewczynek, 26 chłopców) uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Wnioskodawcę do 31.08.2019 r.

 1. 50 dzieci w wieku przedszkolnym (24 dziewczynek, 26 chłopców), określonym w ustawie o systemie oświaty z terenu m. Dębica
 2. 4 nauczycieli (4 kobiety) zatrudnione w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego prowadzonego przez Wnioskodawcę.
 3. 2 nowe oddziały przedszkolne – łącznie 50 miejsc.

 

Głównym zadaniem projektu jest utworzenie nowych oddziałów. Nowe oddziały powstaną w budynku na terenie m. Dębica. Do uruchomienia oddziałów Wnioskodawca przeprowadzi prace remontowo-budowlane oraz zakupi meble, wyposażenie sal oraz wyposaży kuchnię, pomoce do zajęć oraz zatrudni nauczycieli. Drugim zadaniem będzie realizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci przyjętych na nowoutworzone miejsca. Będą to zajęcia rytmiczno – wokalne, taneczno – baletowe, teatralne, z akrobatyki tanecznej, dla dzieci u których zdiagnozowano wymowy zostaną zorganizowane wady zajęcia logopedyczne. Trzecim zadaniem będzie zdobycie kwalifikacji i umiejętności przez 4 nowych nauczycieli do prowadzenia zajęć.

Tytuł projektu:

„Przedszkole Artystyczne BALTIMA Montessori w Łukawcu”

Projekt „Przedszkole Artystyczne BALTIMA Montessori w Łukawcu” realizowany przez firmę Edukacja Artystyczna Baltima Anna Pietruszewska – Sarama w partnerstwie z firmą „INNOVO” Innowacje w Biznesie  Sp.  z o.o. , w ramach Priorytetu nr FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Budżetu Państwa. Działanie FEPK.07.11 Edukacja Przedszkolna na podstawie Umowy nr FEPK.07.11-IP.01-0024/23-00 zawartej z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie

Okres realizacji Projektu: 01.01.2024  r.– 28.02.2025 r.

Wartość Projektu: 987.866,51 zł

Łączna wartość dofinansowania Projektu: 889.097,81 zł

W tym:

 • ze środków europejskich: 839.703,53 zł
 • z dotacji celowej: 49.394,28 zł

Cel główny projektu:

Celem głównym Projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na obszarze gminy Trzebownisko poprzez stworzenie 38 nowych miejsc przedszkolnych, wsparcie rozwoju kompetencji i umiejętności 38 dzieci (20Dz, 18Ch) i podnoszenie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych kadry OWP – 2 nauczycieli (2K, 0M) w okresie  do 28.02.2025r.

Grupa docelowa:

 • 38 dzieci w wieku przedszkolnym (20 DZ , 18 CH) (zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe) i ich opiekunowie z terenu gminy Trzebownisko – zamieszkujący w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego gminę Trzebownisko ( woj. podkarpackie)
 • 2 nauczycieli (2K, 0M) ośrodka wychowania przedszkolnego (OWP)

Zadania w ramach Projektu:

 • Utworzenie i organizacja dwóch nowych oddziałów przedszkolnych
 • Prowadzenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych
 • Realizacja zajęć dodatkowych
 • Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych kadry OWP

 #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Pliki do pobrania:
Kontakt:

Biuro Projektu

Łukawiec 275 ; 36-004 Łukawiec
Czynne 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-17.30

Telefon

+48 453 400 015

Email

edukacjabaltima@gmail.com

Informujemy, że przy budynku przedszkola dostępne są miejsca parkingowe w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd do budynku dla osób z niepełnosprawnościami.